structuur
Graag willen we jou informatie geven over onze schoolstructuur.
Je kan lezen waar en bij wie je terecht kan met je vragen en voorstellen.

Klik op de 'koppen' om terug te keren naar deze inhoudstabel.

 
Inrichtende macht   

Juridisch vormt de Toverfluit een deel van Scholengroep Midden-Limburg van het GO!. Daar zijn wij één van de 29 scholen die deel uitmaken van deze inrichtende macht. Op dit niveau wordt beslist over onze werkingsmiddelen, het onderhoud van onze gebouwen, het administratief en onderhoudspersoneel,...

 
Klassenraad   

In elke klas maken alle kinderen en de leerkracht deel uit van de klassenraad. In de wekelijkse klassenraad wordt de klaswerking besproken. Hoe was de afgelopen week? Wat ging goed/fout? Moeten de afspraken worden bijgesteld?...

 
Kinderraad   

Opmerkingen, vragen en voorstellen die de hele school aanbelangen worden door de kinderen tijdens de kinderraad naar voor gebracht. In de kinderraad zetelen twee kinderen uit elke klas en juf. Ine. Enkel de jongste kleuters nemen nog niet deel. Zij worden wel, zoals alle kinderen, tweewekelijks gebrieft door één van de kinderen van de kinderraad over hetgeen in de kinderraad beproken werd. Ook in 'De Toverformule' lees je wekelijks het verslag van de kinderraad.

 

Dit is ons schoolbestuur. Hierin zetelen 3 ouders, 2 gecoöpteerden uit de SEC-milieus, 3 leerkrachten en de directeur. De ouders zijn Marisa Ruffo, Veerle Janssens en Cleo Goethals. De gecoöpteerden zijn Roel Rabijns en Hilde Weekers (voorzitter). De leerkrachten zijn Iris Racquet, Ine Vanbaelen en Ancy Beckers.


Deze mensen bepalen het globale beleid van de school. Dit gebeurt in nauw overleg met het leerkrachtenteam. Het zijn dan ook deze mensen die je aanspreekt om een antwoord te krijgen op belangrijke vragen of om een oplossing te verkrijgen voor belangrijke problemen. Carine maakt hier als "directie" deel van uit. Zij is zowat altijd op school te bereiken, aan haar kan je dus steeds vragen of problemen of voorstellen melden. Zij is trouwens verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Zij heeft het mandaat om indien nodig snel die maatregelen te treffen die bij een goed pedagogisch, personeels-, materieel en financieel beleid horen. De leden van de schoolraad houden nauw contact met hetgeen op school leeft door het opvolgen van alle klasvergaderingen en door het organiseren van school- themavergaderingen. (zie verder)

 
Schoolvergadering   

Een schoolvergadering wordt georganiseerd vanuit de schoolraad. Alle ouders mogen hieraan deelnemen. Tijdens deze vergadering worden ouders geïnformeerd over diverse items betreffende de schoolwerking.

 
Themavergadering   

Rond belangrijke inhoudelijke of organisatorische thema’s kunnen team en schoolraad samen een themavergadering organiseren. Hierin willen we op een grondige manier met de ouders van gedachten wisselen. Thema's dit schooljaar zijn o.a. zorgbeleid, huiswerkbeleid, grenzen stellen bij kinderen, mediawijsheid.

 
Klussen   

Jos Bunkens en Angelo Muroni voeren klussen uit in, aan en rond de schoolgebouwen. Zij zijn verder verantwoordelijk voor de orde en netheid van ons schoolterrein. Jos verzorgt ook onze website op het internet.

 

VZW De Toverfluit bestaat uit drie leden: Gert Van Campenhout, Koert Hermans en Lisiane Neven.
De ouders kunnen een vrijwillige bijdrage doen aan VZW De Toverfluit. De VZW gebruikt deze vrijwillige bijdrage integraal om de freinetwerking van onze school te ondersteunen. Enerzijds gaat deze vrijwillige bijdrage naar de klasbudgetten (extra materialen, uitstappen, workshops), budget levensbeschouwelijke vakken, afzwaai kleuters en 6de jaars, speelplaatsmaterialen en materialen voor de schoolateliers.

Anderzijds wordt er een budget ter beschikking gesteld voor de verschillende werkgroepen: naaigroep, tovergroep en andere.

Stortingen kunnen gebeuren op de rekening van de VZW De Toverfluit. Rekeningnummer Hasselt: BE06 7350 3365 2722
Rekeningnummer Zonhoven: BE80 0013 1040 0177
Steun via een bedrijf kan ook. Gelieve hiervoor contact op te nemen via mail: vzw.detoverfluit@gmail.com

 
Klasvergadering   

Elke leerkracht organiseert minimum drie maal per schooljaar een klasvergadering voor de ouders. Op deze vergadering geeft de leerkracht tekst en uitleg bij het klasgebeuren in het algemeen. Wil jij een item op de agenda van de Klasvergadering plaatsen, dan meld je dat aan de leerkracht of de klasouder.

 
Klasouder   

De klasouder is de verbinding tussen de klas en de oudergroep. De klasouder is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht. Anderzijds is hij/zij ook een luisterend oor voor de ouders. Een klasouder neemt ook heel wat praktisch werk uit handen van de leerkracht, b.v. de organisatie van uitstappen.

 
Toverformule   

Dit is onze schoolkrant. Je krijgt 'm als ouder tweewekelijks via mail. Maar indien je niet beschikt over internet dan kan je de toverformule steeds ontvangen op papier. Geef dit even door aan de klasjuf of aan het secretariaat. Als je iets in onze "Toverformule" wil, meld je dat aan Carine.

De Toverformule als PDF-bestand

 

Myriam Billen, Kim Leenaers en Sylvia Vanoppen vertegenwoordigen het secretariaat.
Zij helpen je verder indien je vragen hebt over adresveranderingen, getuigschriften, enz.

Zij staan in voor:
- de leerlingenadministratie,
- de personeelsadministratie,
- de toverformule
- de financiële organisatie,
- de materiële en logistieke organisatie,
- administratieve en ondersteunende taken.
Met vragen over rekeningen, betalingen, bestellingen enz. kan je bij hen terecht.

....

 

Dit is een groep ouders en teamleden die samenkomen om de schoolomgeving en infrastructuur te verbeteren. Iedereen is welkom om aan te sluiten.

De Tovergroep heeft als missie ondersteuning te bieden aan Freinetschool de Toverfluit, bijgestaan door vrijwillige medewerking van geëngageerde ouders. Het doel is om met drie halve toverdagen per schooljaar een betrokkenheid te ontwikkelen waarbij ouders en kinderen samenkomen om de schoolomgeving en -infrastructuur verder te verbeteren in een aangename en ongedwongen sfeer.

De directie neemt hierbij een leidende rol door het samenbrengen van allerlei taken die kunnen worden uitgevoerd binnen het vooropgestelde budget. Deze taken worden door de Tovergroep besproken, voorbereid en gecoördineerd.

Voor elke Toverdag wordt er een takenlijst opgesteld. Een Toverdag start telkens om 9u en eindigt om 13u. Er wordt een 10-uurtje voorzien. Alle ouders en kinderen zijn vrij om initiatieven aan te reiken om de Toverdag aantrekkelijk te maken.

Contactpersonen voor de organisatie zijn in Hasselt Mieke Rogiers (mieke@toverfluit.be). en in Zonhoven: Iris Racquet (iris@toverfluit.be)

 

De Vriendenkring is een vereniging van ouders van kinderen in de Toverfluit en heeft als doel de school financieel te ondersteunen. De Toverfluit organiseert heel wat extra’s voor de kinderen en deze extra’s kunnen niet alleen gefinancierd worden door de officiële subsidies. De Vriendenkring verwerft extra gelden door Organiseren van leuke activiteiten om wat extra geld in het laatje te brengen. Hiermee worden dan materialen aangekocht voor de kinderen. De opbrengst van deze activiteiten gaat naar projecten in de Toverfluit, projecten ter verbetering, aanvulling en verfraaiing van de school. De opbrengsten van activiteiten die in het schooljaar 2015-2016 georganiseerd worden gaan naar ICT-materiaal voor alle klassen. Deze activiteiten hebben tevens tot doel meer verbondenheid te creëren tussen ouders onderling en tussen de ouders en de school. De opbrengst van deze activiteiten kan ook aangewend worden om financiële middelen te voorzien om het educatief project van het Freinetonderwijs voort te zetten.

De leden van de vriendenkring Hasselt
Voorzitters: Bert Alders en Tom Lambrechts
Leden: Tamara Phillippaerts, Adriaan Leunen, Inge Maesen, Davy Schroeders en Tom Knuts.

De leden van de vriendenkring Zonhoven
Voorzitter: Dominique Vandebroek
Leden: Davy Tiri, Ann Biesmans, Hans Maes, Winde Lemmens, Frederik Jacobs, Kim Machiels, Latifa Elbagdadi en Sandra Linters.


Vragen, suggesties, opmerkingen: e-mail: vriendenkringtoverfluithasselt@gmail.com voor Hasselt vriendenkringzonhoven@gmail.com voor Zonhoven

Maandelijks wordt er 1 keer een vergadering georganiseerd. Wil je lid worden, geef dan je naam door aan één van de leden of stuur ons een mail. Voor zij die niet graag vergaderen of er de tijd niet voor hebben, zoeken we ook medewerkers voor de activiteiten (toog, afwassen, opbouwen, opruimen, zaal versieren, opdienen,…). Als we je hiervoor mogen contacteren, kan je je naam doorgeven.