onze visie


Op iedere plaats waar er goed onderwijs georganiseerd wordt, beoogt men het bieden van goed, effectief onderwijs. Wat hieronder verstaan wordt, bepaalt sterk de aanpak, de manier van handelen en organiseren van allerlei onderwijsvormen. Bij het opstarten van een nieuwe school is dan ook één van de belangrijkste vragen die men moet beantwoorden de volgende: "wat wordt er verstaan onder goed onderwijs?"
Dit is onze visie:      

Onderwijs dat effectief onderwijs genoemd wil worden, zal een volwaardige ontplooiing van de totale persoon garanderen. Het is onderwijs dat de mogelijkheden biedt aan kinderen om de nodige kennis op te doen en die vaardigheden te ontwikkelen om in het heden en de toekomst effectief om te gaan met de realiteit. Om dit te kunnen realiseren komen we tot het formuleren van de volgende doelstellingen:

1    Het ontwikkelen van een democratische grondhouding in klas en school.

Hiermee beogen we dat kinderen waarden als gelijkwaardigheid, openheid, respect, inspraak, luisterbereidheid,... zelf kunnen ervaren maar ook de anderen dit kunnen laten ervaren. Wij willen m.a.w. dat deze waarden levende waarden worden in de klas en school.

Wanneer we vanuit deze basis ons richten naar het kind zien we dat naast bepaalde kennis een aantal vaardigheden ontwikkeld zullen worden:
  • communicatief zijn in de ruimste zin. Hieronder verstaan we zowel het zich kunnen uiten op een aanvaardbare manier als het kunnen omgaan met de meningsuitingen van anderen.
  • Belangrijk in dit kader lijkt ons ook het aanscherpen van het inlevingsvermogen van de kinderen, zodat ze zicht krijgen op de gevolgen van hun interacties.
  • Kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en hen hierin laten evolueren.
  
2    Betrokken zijn bij het klas- en schoolgebeuren.

Betrokkenheid definiëren we als het kenmerk van elke activiteit die voortspruit uit de exploratiedrang van een kind, die met een grote motivatie uitgevoerd wordt en met een intens ervaren gepaard gaat. Het is enkel als leerlingenactiviteit dit kenmerk bezit dat kinderen komen tot echt, fundamenteel leren. Vandaar dat dit realiseren tijdens het onderwijsgebeuren eveneens een belangrijke plaats krijgt.

Vanuit deze doelstelling zullen volgende aspecten centraal komen te staan:
  • Kinderen krijgen hier kansen, stimulansen en ruimte om met hun eigen leergierigheid en zeker creativiteit initiatieven te leren nemen.
  • Een school is in onze ogen ook een oefenplaats voor het zelfstandig worden van kinderen. Hen hierin aanmoedigen en begeleiden moet zijn plaats krijgen.
  • Kinderen laten spelen en leren spelen is een vaardigheid die vlug vergeten wordt, maar de vreugde in het spel kan vaak een springplank zijn naar betrokken leren.
  
3    Maatschappelijke betrokkenheid vertonen.

Hier is de betrokkenheid gefocust naar een bredere maatschappelijke context. Wij willen kinderen laten kennismaken met het gebeuren buiten de school. Kernwoorden hierin zijn: actie, solidariteit, brede belangstelling, engagement, vrije tijdsbesteding, milieubewustzijn,... Belangrijk hierin is zeker het volgende aspect:
  • Bij kinderen een verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren voor de ruimere maatschappelijke realiteit.

Maar een belangrijke voorwaarde om bij kinderen deze drie hoofddoelen te kunnen bereiken is het gegeven dat kinderen zich goed moeten voelen op school, zich op hun gemak voelen. Als kinderen kampen met emotionele, sociale of andere problemen is het onmogelijk om voor dit kind een krachtige leeromgeving te realiseren.
  
Hieruit besluiten we dat:


4    Werken aan het welbevinden van kinderen
een eerste vereiste is om goed onderwijs te kunnen inrichten.

Vanuit dit oogpunt zullen we trachten te werken aan het volgende aspect: Het is voor ons van belang dat kinderen hun gevoelens leren uiten en verwoorden, maar zeker in eerste instantie dat ze hun gevoelens leren herkennen. Hiervoor willen we hen ruimte bieden en voor hen een veilige haven trachten te creëren waarbinnen dit kan.

 

 


Pas vanuit het beogen van deze vier grondhoudingen zien wij kinderen ontwikkelen tot volwaardige persoonlijkheden met voldoende functionele kennis, vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid. Alzo zullen we trachten kinderen een gezonde en realistische kijk te laten ontwikkelen op de leefwereld waarbinnen ieder kind zijn plaats moet vinden en waarbinnen het een aantal verantwoordelijkheden kan opnemen nu en in de toekomst.

5    Ouderbetrokkenheid

Er zijn 3 belangrijke redenen waarom we ouderbetrokkenheid en -engagement zeer belangrijk vinden.

  1. Een harmonische ontwikkeling van het kind: Bij de vorming en opvoeding van het kind spelen zowel de ouders als de school en belangrijke rol. Om de ontwikkeling harmonieus te laten verlopen is het best dat de waarden en de belangrijkste opvoedingsprincipes van school en thuis bij elkaar aansluiten. Even belangrijk is een wederzijdse open houding tussen school (leerkracht) en ouders. Enkel zo kunnen we kleine of grote problemen oplossen.
  2. Een collectieve school: Een school is niet meer een zaak van 1 directeur of van de leerkrachten. Een school maken we samen. Kinderen, leerkrachten, omkaderend personeel en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het welslagen of mislukken. Daarom zijn de ouders in alle geledingen van onze school prominent aanwezig, van het kindniveau (meewerken in de klas) tot het bestuurlijk niveau (ze vormen een meerderheid in de schoolraad). Daarom trachten we hen maximaal te informeren (wekelijkse schoolkrant, school- en themavergaderingen, klasvergaderingen en uitgebreide rapporten en vooral het dagelijks informeel overleg).
  3. Leg de kwalitatieve lat hoog: Een goede leerkracht kan veel, heel veel. Maar samen met de ouders kan je meer. Kinderen leren trouwens ook veel van elkaar en van andere volwassenen. Als ouders een stukje mee investeren in de school, dan maken we een rijkere school. Dit kan in het kader van projecten, maar ook in dagelijkse dingen zoals o.a. lees-, zwem- of uitstapouder. Zo worden vele dingen mogelijk die anders niet of slechts gedeeltelijk kunnen.

In de Toverfluit worden alle ouders gevraagd om elk jaar iets te doen voor de school. Veel kan, niets moet. Men kan iets doen binnen de schooluren met kinderen of buiten de schooluren zonder kinderen. Alles is belangrijk en maakt van onze school een kwalitatief betere school.